Doçentlik Başvurusu Hakkında 2020 MART Dönemine Ait Sıkça Sorulan Sorular

Evet

Evet. Başvurunuzu sonlandırmadan önce beyannamenizi doldurabilir ve puan hesabı yaptırabilirsiniz.

Hayır. Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, sistem üzerinde hiçbir şekilde başvuru bilgi/belgelerinde ekleme, çıkarma veya düzeltme işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle “Başvuruyu Sonlandır” işlemi yapılmadan önce, sistem üzerinden girişleri yapılan tüm başvuru bilgi/belgelerinin dikkatlice kontrol edilmesi ve doğruluğundan emin olduktan sonra sonlandırma işleminin yapılması gerekmektedir.

Başvuru bilgilerinin DBS’ye eksiksiz ve doğru olarak girilmesi sorumluluğu adaya aittir. Eğer aday isterse ilk 10 gün içinde başvurusunu DBS üzerinden geri çekebilir. Aksi durumda adayın DBS üzerinden giriş yaptığı mevcut bilgiler ile başvuru süreci devam edecektir.

Doçentlik başvurunuzu geri çekme işlemini DBS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru geri çekme talebi, ilgili dönemin son başvuru tarihinden sonraki 10 gün içinde yapılabilir. DBS üzerinden yapılmayan başvuru geri çekme talepleri Başkanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

Eğer üniversite personeli iseniz, bağlı bulunduğunuz üniversitenin Personel Daire Başkanlığına başvurarak Mernis bilgilerinize ilişkin gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Üniversite personeli değilseniz dbsdestek@yok.gov.tr adresine durumunuzu belirten e-mail göndermeniz gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarında süre sınırı aranmamaktadır, b)Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi; varsa belge üzerinde yazılı geçerlilik tarihine göre belirlenir, fakat her halükarda bu süre sınav tarihinden itibaren beş yıl ile sınırlıdır, ayrıca Üniversitelerarası Kurulun 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, ETS TOEFL IBT doğrulama merkezinden TOEFL dil belgeleriyle ilgili bilgilerin iki yıl sonra imha edilmesinden dolayı belgelerin gerçek olup olmadıklarının doğrulanamaması nedeniyle TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.

Önceki dönemlerde doçentlik başvurusu yapan adaylardan,  Eser inceleme sonucunda Başarısız bulunan adaylar ile  Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılan inceleme neticesinde Etik İhlalde bulunduğuna karar verilen adaylar, Başvuru dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvuru yapabilir.

Evet

Aksi durum yeniden bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık inceleme gerekçesidir.

1. Uluslararası Makale” maddesinin genel şartında “Bu maddenin 1a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla, 1a veya 1b veya 1c bentleri kapsamında en az 40 puan alınmalıdır.” şeklinde puan hesaplanmaktadır.

Başlıca Yazar tanımı her temel alanda farklı olduğu için, başvuru yaptığınız Temel Alanın şartlarına bakmanız gerekmektedir.

http://dergipark.gov.tr/ adresinde bulunan dergilerin bir kısmı ulusal hakemli dergi kapsamında, bir kısmı ise kapsam dışıdır. Hangi derginin ulusal hakemli dergi kapsamında olduğu bilgisi http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ adresinden bulunabilir.

Evet. Söz konusu dergiler ulusal hakemli dergi kapsamındadır.

Evet. Her çalışma, sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. Ancak birden fazla bölümde puanlandırılması mümkün olan çalışmaların hangi bölümde puanlanacağı, başvuru esnasında aday tarafından belirlenir ve başvuru sonlandırma işleminden sonra da değişiklik talebi kabul edilmez.

Lisansüstü tezden üretilmemiş ancak doktora derecesinden önce yayınlanmış bir çalışma, en az 90 puana dahil edilmemek üzere hangi kategorideyse o kısımda değerlendirilmelidir ve atıflarından da faydalanılabilir.

Yapılan atıf doktora derecesini aldıktan sonra ise değerlendirmeye alınmalıdır.

Atıf puanı yazar sayısına bölünmemektedir.

Eserinize atıf yapan dergi SCI, SSCI ve SCI-E de taranıyor ise Evet.

Her çalışma, sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. Ancak birden fazla bölümde puanlandırılması mümkün olan çalışmaların hangi bölümde puanlanacağı, başvuru esnasında aday tarafından belirlenir ve başvuru sonlandırma işleminden sonra da değişiklik talebi kabul edilmez.

Puan hesaplama her temel alanda farklı olduğu için, başvuru yaptığınız Temel Alanın şartlarına bakmanız gerekmektedir.

Sözlü bildirilerin sunulması esas olup yazarlardan herhangi birisinin sunması yeterlidir ve sözlü bildiriye ait katılım belgesi, yazarlardan herhangi birine ait olabilir.

Evet

Hayır

Hayır

Eğitim-Öğretim Faaliyeti bölümünde belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Evet.

Hayır

Makalenin basıldığı tarihte dergi hangi index(ler)de taranıyorsa o geçerlidir.

Bilimsel araştırma projelerinde görev alan adaylar 4 puan alabilir.

Sözlü bildiri puanı toplam yazar sayısına eşit olarak bölünmektedir.

Kitap çevirisi dahil değildir.

Ders Belgesi, Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul Müdürlüğü, Enstitü Müdürlüğü veya Hastane Yöneticiliği tarafından onaylatılabilir.

15 Aralık 2016 ve sonrası tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunludur. 15 Aralık 2016 öncesi tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunlu değildir.

Hayır. Yayımlanmış Makale için DOI numarası almış olmak yeterli olmayıp, makale matbu veya elektronik olarak basılmış (cilt, sayı ve sayfa numarası alınmış) olmalıdır.

Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır.

Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile karar tarihinden itibaren ilgili bilim/sanat alanında “Doçentlik Unvanı” verilir ve “Doçentlik Belgesi” düzenlenir.

Hayır

T.C. Kimlik numarasıyla başvuran, Mavi Kart sahibi adayların, Türk vatandaşlarına uygulanan Doçentlik Başvuru Şartlarını taşıması gerekir.

Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik öğrenim bilgileri, Doçentlik Bilgi Sistemi(DBS) üzerinden ÜAK Denklik Veritabanından sorgulanarak kontrol edilebilecektir. Bu nedenle Doçentlik başvurusu yapacak adaylar, Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik bilgilerini, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden Başvuru İşlemleri > Başvuru menüsünde “Öğrenim Bilgisi” bölümünden kontrol edecekler, eğer bilgilerine ulaşamazlarsa ilgili bilgi/belgeyi başvuru sırasında sisteme kendileri yükleyecekler ve Üniversitelerarası Kurula göndereceklerdir.

Devam eden ve Tez Merkezine girmeyen (başvuru dönemi içerisinde girmesi mümkün olmayan) yönetilen tezler, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden “Yönetilen Tezler” bölümünde “Manuel Yönetilen Tez Ekleme” ekranından eklenebilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; Makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak özgeçmiş ve eserler listesine eklenmelidir. Bu bağlamda aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:  Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler,  Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler,  Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler Başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi, şeklen yukarıda belirtilen “beyannamede kullanılamaz dergiler” nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar gerekçesini belirterek ilgili makaleyi beyan edebilir.